My Slideshow: Me’s trip from กรุงเทพมหานคร (กทม.), ไทย to was created by TripAdvisor. See another ไทย slideshow. Create a free slideshow with music from your travel photos.

วันพุธที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2554


อินเตอร์เน็ต (Internet) คือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลกเข้าด้วยกัน โดยใช้มาตรฐานการเชื่อมต่อ TCP/IP ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลัก คือ การเพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสาร (เช่น การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-mail การส่งผ่านเอกสารซึ่งอยู่ในรูปแบบแฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์) และการใช้ทรัพยากรร่วมกัน อันได้แก่ ทรัพยากรสารสนเทศ (Information) ทรัพยากรฮาร์ดแวร์ (Hardware) ทรัพยากรซอฟแวร์ (Software) และ ทรัพยากรบุคคล (Peopleware) เป็นต้น เครือข่ายอินเตอร์เน็ตไม่มีใครคนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มคนใดกลุ่มหนึ่งเป็นเจ้าของ เครือข่ายอินเตอร์เน็ตเป็นของทุกคนที่เข้ามาเชื่อมต่อการจัดการเครือข่ายเป็นความร่วมมือซึ่งกันและกัน โดยต่างคนต่างดูแลจัดการเครือข่ายของตนเอง และมีองค์กรกลาง ชื่อ ISOC (Internet Society) เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นเพื่อความร่วมมือและการประสานงานของเครือข่ายและเทคโนโลยีการเชื่อมต่อตลอดจนการประยุกต์ใช้งานของเครือข่ายทั่วโลก องค์กรนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2535

ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต


อภิมหาเครือข่ายอินเตอร์เน็ต คือ เครือข่ายของเครือข่ายที่มีการเชื่อมโยงกันไปทั่วโลก ในแต่ละเครือข่ายก็จะมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการ ซึ่งอาจเรียกว่าเป็น เซิร์ฟเวอร์ (Server) หรือ โฮสต์ (Host) เชื่อมต่ออยู่เป็นจำนวนมาก ระบบคอมพิวเตอร์เหล่านี้จะให้บริการต่างๆ แล้วแต่ลักษณะและจุดประสงค์ที่เจ้าของเครือข่ายนั้นหรือเจ้าของระบบคอมพิวเตอร์นั้นตั้งขึ้น ในอดีตมักมีเฉพาะบริการเรื่องข้อมูลข่าวสารและโปรแกรมที่ใช้ในแวดวงการศึกษาวิจัยเป็นหลัก แต่ในปัจจุบันก็ได้ขยายเข้าสู่เรื่องของการค้าและธุรกิจแทบจะทุกด้าน บริการต่างๆ บนอินเตอร์เน็ตอาจแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้
1.บริการด้านการสื่อสาร
2.บริการด้านข้อมูลต่างๆ

ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต


คำว่า e ย่อมาจาก electronic ซึ่งมีจุดมุ่งหมายหลักคือ ให้มีการจัดเก็บสารสนเทศหรือเอกสารต่าง ๆ จากเดิมที่อยู่ในรูปของกระดาษมาให้อยู่ในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งก็คือแฟ้มคอมพิวเตอร์นั่นเอง โดยในการดำเนินการนี้ต้องอาศัยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (computer technology) เป็นหลัก ซึ่งเป็นเทคโนโลยีส่วนที่ 1 ของเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดเก็บสารสนเทศในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิกส์มีข้อดีหลายประการ เช่น สามารถที่จะปรับปรุงแก้ไขได้ง่ายทำให้สารสนเทศเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ มีต้นทุนการผลิตต่ำ แต่มีความน่าสนใจมากกว่า และที่สำคัญ สามารถจะเผยแพร่หรือนำสารสนเทศจากผู้ผลิตไปยังผู้ใช้ได้ในเวลาอันรวดเร็วโดยผ่านเครือข่ายการสื่อสารโทรคมนาคมซึ่งอาศัยคอมพิวเตอร์เป็นตัวส่งและตัวรับ เรียกกันว่าเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม (telecommunication technology) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีส่วนที่ 2 ของ เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้นคำว่า Information Technology ในความหมายที่แท้จริงนั้นได้หมายรวมถึงสองส่วนของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศแล้วคือ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นเทคโนโลยีในการผลิตสารสนเทศ และเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคมซึ่งสามารถจะสื่อสารสารสนเทศที่อยู่ในรูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลาย เช่น ข้อความ (text) ภาพนิ่ง (picture or graphic) ภาพเคลื่อนไหว (animation) เสียง (voice) และวีดีทัศน์ (video) เป็นต้น ไปยังผู้ใช้ได้ในเวลาอันรวดเร็ว

ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต


เครือข่ายอินเตอร์เน็ตเป็นเครือข่ายที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ความบันเทิงไว้จำนวนมหาศาล เปรียบเสมือนกับห้องสมุดขนาดใหญ่ที่สุดในโลก อินเตอร์เน็ต มีกำเนิดจากเหตุผลทางด้านการทหารของประเทศสหรัฐอเมริกา หลังจากที่กระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาได้สนับสนุนโครงการเครือข่ายที่มีชื่อว่า "อาร์พาเน็ต" อันเกิดจากความร่วมมือ กันระหว่างมหาวิทยาลัยชื่อดัง 4 แห่ง เครือข่ายดังกล่าวก็เป็นที่แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ซึ่งมีประโยชน์มากทั้งทางด้านการศึกษาและการทหาร ภายหลังองค์กรและบริษัทต่างๆ ก็เล็งเห็นประโยชน์ ในการใช้เครือข่ายให้เป็นประโยชน์ จึงได้ขอดำเนินการเชื่อมเครือข่ายของตนเข้าเป็นหนึ่งเดียวกันทำให้ขนาดของเครือข่ายขยายขอบเขตจนครอบคลุมทั่วโลกดังที่เป็นอยู่ใน ปัจจุบันและได้เรียกชื่อ เครือข่ายดังกล่าวใหม่ว่า "เครือข่ายอินเตอร์เน็ต"

ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต


ระบบ VoIP และ IP Telephony ถือกำเนิดขึ้นภายหลังจากเครือข่าย TCP/IP ได้กำเนิดขึ้น โดย Concept แล้วเป็นระบบที่มีการผนวกรวมของเครือข่ายเสียงและข้อมูลเข้าไว้ในเครือข่าย Internet Protocal เหมือนกัน แต่ IP Telephony จะใช้สื่อความหมายที่กว้างกว่า โดยอาจรวม VoIP เป็นส่วนหนึ่งใน IP Telephony ด้วย ซึ่งปัจจุบันได้มีการนำ VoIP มาใช้ในองค์กรธุรกิจอย่างกว้างขวางโดยจุดประสงค์หลักคือเพื่อการลดต้นทุนในการติดต่อสื่อสารภายในบริษัทระหว่างสาขาและจนถึงระหว่างประเทศ เทคโนโลยี VoIP ยังมีคุณสมบัติใหม่ๆ ที่น่าใช้งานอีกหลายอย่าง อาทิ advanced call routing, computer integration, unified messaging, integrated information services, long-distance toll bypass และ Voice and Video Conference และ Web Conference

การเชื่อมต่อของระบบอินเตอร์เน็ต

การเชื่อมต่อของระบบอินเตอร์เน็ต
ISDN Backup เมื่อการเชื่อมต่อหลัก เช่น Leased Line หรือ Frame Relay เกิดขัดข้อง เทคโนโลยี Trigger จะทำการเปลี่ยนแปลง Configuration ของอุปกรณ์ Router โดยจะตัด Configuration ในส่วนการเชื่อมต่อหลักออกไป และเพิ่ม Configuration ของการเชื่อมต่อ ISDN ขึ้นมา ซึ่งจะทำให้อุปกรณ์ Router ยังคงสามารถทำการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย Internet หรือเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายของอีกสำนักงานได้ตามปกติ แม้การเชื่อมต่อหลักจะขัดข้องก็ตาม และเมื่อใดก็ตามที่การเชื่อมต่อหลักกลับมาเป็นปกติ เทคโนโลยี Trigger ก็จะทำการเปลี่ยนแปลง Configuration ของอุปกรณ์ Router ให้กลับมาใช้งานระบบการเชื่อมต่อหลักอีกครั้งE-mail Alert หรือการส่ง E-mail ไปให้กับผู้ดูแลระบบทราบเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง เช่น เมื่อระบบการเชื่อมต่อเครือข่าย Internet ขัดข้อง เราสามารถใช้เทคโนโลยี Trigger ให้ทำการส่ง E-mail ผ่าน Mail Server เพื่อแจ้งเตือนให้ผู้ดูแลระบบทราบได้ เป็นต้น

รูปแบบการเชื่อมโยงเครือข่ายอินเตอร์เน็ตจังหวัด

รูปแบบการเชื่อมโยงเครือข่ายอินเตอร์เน็ตจังหวัด
เครือข่ายหลักทุกอำเภอใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ADSL Hi-speed แล้ว

อินเตอร์เน็ตหมายถึง

อินเตอร์เน็ตหมายถึง
อินเทอร์เน็ต (Internet) มาจากคำว่า Inter และ net